Om oss

webbhotell: one.com

Uppdaterad 2018-01-12

Kontaktsidan - om föreningen och oss som blivit valda att vårda vår hembygd

ordförande

Barbro Nyberg,

070-676 59 94

gamlabrukshandeln@gmail.com

ledam, vice ordf

Claes Rudberg

070-749 13 23

claes.rudberg@ownit.nu

suppl, sekr.

Monica Danielsson Bichsel

 

monica.danielsson@mac.com

ledam, kassör

Karl-Bertil Holmstedt

0294-311 55, 070-274 58 65

kbholmstedt@glocalnet.net

ledamot

Lars-Gösta Hellberg

0294-101 90

070-355 79 54

blghellberg@yahoo.se

ledamot

Lars Olof Krohn

0294-310 73

070-216 24 65

lasse.krohn@leufstabygd.se

ledamot

Nils Patric Larshamre

0294-310 40

070-612 85 54

nilspatric@larshamre.com

ledamot

Ingemar Nilsson

 

nilssoningemare@gmail.com

suppl.

Barbro Holmstedt

0294-311 55

kbholmstedt@glocalnet.net

suppl.

Gertrud Andersson

073-338 46 33

gertruda76@gmail.com

suppl.

Ann-Kristne Svärd

070-534 20 52

aksvard@yahoo.se

suppl.

Lillemor Lindgren

076-102 70 64

lillemor.lindgren55@gmail.com

Revisorer:

 

Ulf Lindberg (ordinarie)

Anders Mårtensson (ordarie)

Björn Skeppsröm (Suppleant)

Redaktion för LövstaBygden

 

Barbro Nyberg (Ansvarig utgivare)

Lars Olof Krohn

Nils Patric Larshamre

Karl-Bertil Holmstedt

Ann-Kristine Svärd

Ingemar Nilsson

Gruppledare - övriga verksamheter:

 

Kultur: Vakant

Folkmusik: Lillemor Lindgren

Naturgrupp: Gert Ove Hallberg

Smedsbostad: Gertrud Andersson

Skyttverkstaden: Nils Patric Larshamre

Valberedning

 

Kerstin Gåvermark

Gert-Ove Hallberg

Arkivgrupp:

 

Lars-Gösta Hellberg (sammankallande)

Inger Ljung (anställd)

Karl-Bertil Holmtedt

Lars Olof Krohn

Lövsta Bygderåd

 

är ansluten till Sveriges Hembygdsförbund sedan 1988. Föreningen verkar i Lövstabruk och bygden närmast däromkring. Lövstabruk ligger i Tierps kommun. Lövsta Bygderåds uppgift är att värna om lövstabygdens kultur- och naturhistoriska miljö och att föra detta kulturarv vidare till kommande generationer. Föreningen vill nå detta syfte bl.a. genom att samla kunskap om och dokumentera föremål och handlingar som berör utvecklingen från forntid till nutid och att bevara denna kunskap för framtiden.

Med Leufsta Bruksarkiv, som Bygderådet ansvarar för, vill föreningen främja lokalhistorisk forskning, dels genom att göra arkiven tillgängliga i en miljö med anknytning till materialet, dels genom att hjälpa forskare med de kunskaper som föreningens medlemmar har.

Styrelse

 

Lövsta Bygderåd

Stora gatan 45

819 66 LÖVSTABRUK

 

E-post: info@leufstabygden.se

Hemsida: leufstabygden.se

 

Pluskonto nr: 43 88 78-1

Bankgiro nr. 349-5934

Årsavgift 100 kr. I avgiften ingår LövstaBygden, som ges ut två gånger/år.