Årsmötesprotokoll 2021
                          Protokoll fört vid årsmöte med Lövsta Bygderåd söndagen den
                         12 september 2021 kl 14.00 i Skolan Lövstabruk.

Närvolista:

Göran Nilsson
AnneMari Andersson
Kerstin Gåvermark
Milan Korostenski
Agneta Pettersson
Gertrud Andersson
Elisabeth Mårtensson
Gabor Harrer
Ann-Kristine Svärd
Jonas Åker
Mona Holmgren
LarsOlof Krohn
Lars-Gösta Hellberg
Ulf Lindberg
Lillemor Lindgren
Kikki Nordin
Ann Lis Hjortman Eriksson
Staffan Eriksson
Claes Rudberg
Gert-Ove Hallberg
Eva Krohn
Ingemar Nilsson


  1. Årsmötets öppnande.
    Ingemar Nilsson tf ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

  2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
    Ingemar Nilsson valdes till mötesordförande och Kikki Nordin till sekreterare för mötet.

  3. Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst.
    Årsmötet förklarades vara stadgeenligt utlyst trots att det blivit försenat pga pandemin.

  4. Fastställande av röstlängd.

         Närvarolistan fastställdes som röstlängd (bil.1)

     5.Val av justerare.
        Lillemor Lindgren och Gert-Ove Hallberg valdes till justerare.

     6.Verksamhetsberättelse och ekonomisk årsredovisning för 2020.
        Rapporterna fanns utlagda på mötet. (bil.2 och 3)
        Ingemar Nilsson föredrog verksamhetsberättelsen. Bygderådets aktiviteter
        har allvarligt begränsats av pandemin under 2020.
        Claes Rudberg föredrog årsredovisningen. Trots minskade intäkter på ca 60 000kr
        har Bygderådet ett positivt resultat för 2020. Detta beror i huvudsak på minskade                  aktiviteter som inställd s.k. morotsresa och att bara ett nummer av Leufstabygden
        utgivits under 2020.
       Verksamhetsberättelsen och Årsredovisningen 2020 godkändes av årsmötet.

 

       7.Revisionsberättelse

         Ulf Lindberg föredrog revisorernas berättelse och passade på att
         berömma föreningens kassör för den utmärkta ekonomiadministrationen.
         Årsmötet godkände revisionsberättelsen. (bil.4)

       8.Fråga om ansvarsfrihet.

          Mötet beslutade, enligt revisorernas förslag, att ge styrelsen full ansvarsfrihet
          för år 2020.

       9.Val av ordförande för det kommande verksamhetsåret.
          Årsmötet beslutade välja Ingemar Nilsson till ordförande för det
          kommande verksamhetsåret.

     10.Val av styrelseledamöter och suppleanter till styrelsen, samt eventuella
          fyllnadsval till styrelsen.
         Tre ledamöter: Claes Rudberg (omval), Kikki Nordin (omval) och
          Ann-Sofie Lindberg (omval)
          Fyra suppleanter: Gertrud Andersson (omval), Ann-Kristine Svärd (omval),
          Agneta Pettersson (nyval), Ingalill Sundström (nyval).
          Fyllnadsval 1 år: Lars-Olof Krohn (ordinarie ledamot), Göran Nilsson (suppleant)

     11.Val av två revisorer och två suppleanter för en tid av ett år.
          Årsmötet beslutade omval av revisorerna Ulf Lindberg och Anders Mårtensson
          och revisorssuppleanterna Björn Skeppström och Lars Nyström.

      12.Val av gruppledare i kommittéer.
           Till gruppledare valdes:
           Kommitté
           Folkmusik                                       Lillemor Lindgren
           Kultur                                              Göran Nilsson
           Kulturmiljö                                       Gert-Ove Hallberg
           Smedsbostaden                              Gertrud Andersson
           Skyttverkstaden                              Leif Krohn
           Arkivet                                             Lars-Gösta Hellberg
           Redaktionen                                    Ingemar Nilsson

      13.Val av ombud till regionalt förbund.
           Omvalda blev Lars-Olof Krohn, Kerstin Gåvermark, Lili-Ann Klavne och
           Ann-Kristine Svärd. En vakant.

      14.Val av 3 ledamöter i valberedning.
           Omval av Gert-Ove Hallberg, Björn Olsson och Lars Nyström.

      15.Fastställande av årsavgift för 2022.
          Årsmötet fastställde en fortsatt avgift på 200kr årligen.

      16.Behandling av styrelsens förslag.
           Styrelsen hade inte fört fram några nya förslag.

      17.Övriga frågor.
           Kassören Claes Rudberg gav en närmare beskrivning av Bygderådets ekonomiska             situation. Under 2021 har en ny större utgift på 70-80 000kr årligen uppstått. Elen till             Arkivet har tidigare betalts av Stiftelsen Lövstabruk. Stiftelsen anser sig nu inte ha               möjlighet att fortsätta med detta bidrag. Under 2021 kommer föreningen att klara av             denna utgift pga. extra krisstöd från Kulturrådet samt inkomster från det
           sk.kartprojektet. För kommande år är situationen prekär och nya inkomst-
           källor måste hittas.
           Vid diskussionen på årsmötet framkom förslag på att Bygderådet bör söka
           bidrag från kommunens anslag till samhällsbyggnad inte enbart från kulturanslaget.

           På fråga om framtiden för den sk. Morotsresan för volontärer i föreningen svarade               styrelsen att det varken finns tid eller medel att göra någon resa under 2021, men                 att någon annan aktivitet planeras. För framtiden finns planer på att Morotsresan                 skall återupptas.

       18.Mötet avslutas.
            Den nyvalda ordförande Ingemar Nilsson tackade den avgående ordförande
            Lars-Olof Krohn för det ovärderliga arbetet han lagt ner under många år. Samtidigt              ser den nya ordföranden fram emot att fortsatt samarbete med Lasse som
            även fortsatt kommer vara del av styrelsen.

            Ordförande tackade också alla andra aktiva volontärer som drivit föreningens                        verksamhet vidare trots pandemin.

            Ordförande förklarade därefter mötet avslutat.

            Lövstabruk dag som ovan

 

            Kikki Nordin                                                           Ingemar Nilsson
            mötessekreterare                                                  mötesordförande

 

            Gert-Ove Hallberg                                                 Lillemor Lindgren
            justerare                                                                justerare