Årsmötesprotokoll 2022


Protokoll fört vid årsmöte med Lövsta Bygderåd söndagen den 20 mars 2022
kl 14.00 i Smedsbostaden.

Närvarolista:

Ingemar Nilsson
Gertrud Andersson
Kikki Nordin
Lars-Olof Krohn
Eva Krohn
Milan Korostenski
Anna Maria Andersson
Lars Nyström
Torsten Nilsson
Kristina Nilsson
Göran Nilsson
Lars-Gösta Hellberg
Ann-Kristine Svärd
Kerstin Gåvermark
Agneta Pettersson
Ann-Sofie Lindberg
Björn Olsson
Barbro Holmstedt
Isabella Lilliesköld
Claes Rudberg
Elisabeth Mårtensson


 1. Årsmötets öppnande.
  Ingemar Nilsson hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
  Ingemar Nilsson valdes till mötesordförande och Kikki Nordin till sekreterare för mötet.

 3. Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst.
  Årsmötet förklarades vara stadgeenligt utlyst.

 

 1. Fastställande av röstlängd.

         Närvarolistan fastställdes som röstlängd (bil.1)

 1. Val av justerare.
  Anna Maria Andersson och Lars Nyström valdes till justerare.

 2. Verksamhetsberättelse och ekonomisk årsredovisning för 2021.
  Rapporterna fanns utlagda på mötet. (bil.2 och 3)
  Ingemar Nilsson föredrog verksamhetsberättelsen. Bygderådets aktiviteter har begränsats av pandemin även under 2021.
  Claes Rudberg föredrog årsredovisningen. Trots minskade intäkter på ca 60 000kr
  har Bygderådet ett positivt resultat på 13900kr för 2021. Detta beror dels på höjda medlemsavgifter och generösa gåvor från medlemmarna på 15 300 kr, dels på extraordinära bidrag i form av Covid-19 bidrag, 87 400 kr, från Kulturrådet och Riksantikvarieämbetet samt bidrag för vår arbetsinsats i kartprojekt, 90 800 kr.
  Efter justering av kostnader för kartprojekt och kulturstigsprojekt hamnar verksamhetskostnaderna för året på 631 200 kr. Verksamhetsresultatet exklusive projekt- och extraordinära kostnader resulterar då i ett underskott på minus
  164 300 kr. Underskottet är främst en konsekvens av att bygderådet från januari
  2021 blev tvunget att betala för arkivets elförbrukning och VA, vilket uppgick till
  98 300 kr för året samt att bygderådets del av kostnaderna för de två halvtids-tjänsterna ökat under året. Efter frågor från medlemmarna om möjligheter till
  ytterligare kommunala bidrag och bidrag till särskilda ungdomsprojekt godkändes Verksamhetsberättelsen och Årsredovisningen 2021. (bil. 2 och 3) av årsmötet.

 

 1. Revisionsberättelse.

        Claes Rudberg föredrog revisorernas berättelse. Årsmötet godkände revisions-                      berättelsen. (bil.4)

 1. Fråga om ansvarsfrihet.

         Mötet beslutade, enligt revisorernas förslag, att ge styrelsen full ansvarsfrihet
         för år 2021.

 1. Val av ordförande för det kommande verksamhetsåret.
  Valberedningen hade inte funnit någon kandidat till ordförandeposten för det kommande året. Årsmötet beslutade därför att hänskjuta frågan till bygderådets styrelse för att lösas snarast.

 2. Val av styrelseledamöter och suppleanter till styrelsen, samt eventuella fyllnadsval till styrelsen.
  Till ordinarie ledamöter på 2 år valdes:
  Lars-Olof Krohn
  Göran Nilsson
  Ingemar Nilsson
  De ordinarie ledamöterna Ann-Sofie Lindberg, Kikki Nordin och Claes Rudberg,
  valda på 2 år, kvarstår ytterligare 1 år.

  Till suppleanter på 2 år valdes:
  Lars-Gösta Hellberg
  Elisabeth Mårtensson
  Agneta Pettersson
  Suppleanterna Gertrud Andersson, Inga-Lill Sundström och Ann-Kristin Svärd
  kvarstår 1 år.

 3. Val av två revisorer och två suppleanter för en tid av ett år.
  Årsmötet beslutade omval av revisorerna Ulf Lindberg och Anders Mårtensson
  och revisorssuppleanterna Björn Skeppström och Lars Nyström.

 

 1. Val av gruppledare i kommittéer.
  Till gruppledare valdes:
  Kommitté
  Folkmusik                                         Lillemor Lindgren
  Kultur                                               Göran Nilsson
  Kulturmiljö                                        Gert-Ove Hallberg
  Smedsbostaden                               Gertrud Andersson
  Skyttverkstaden                                Leif Krohn
  Arkivet                                              hänskjuts till styrelsen
  Redaktionen                                     Ingemar Nilsson

 2. Val av ombud till regionalt förbund.
  Omvalda blev Lars-Olof Krohn, Kerstin Gåvermark, Lili-Ann Klavne och
  Ann-Kristin Svärd.

 3. Val av 3 ledamöter i valberedning.
  Omval av Gert-Ove Hallberg, Björn Olsson och Lars Nyström.

 4. Fastställande av årsavgift för 2022.
  Årsmötet fastställde en fortsatt avgift på 200kr årligen.

 5. Behandling av styrelsens förslag.
  Styrelsen hade inte fört fram några nya förslag.

 6. Övriga frågor.
  På fråga om framtiden för medlemsvårdande aktiviteter klargjordes det att
  20 000 kr avsatts i budgeten för 2022.
  Isabella Lilliesköld från Drivhuset i Lövstabruk presenterade sig och vill gärna samarbeta med Bygderådet i framtiden. Drivhuset har dock små möjligheter
  att hjälpa till under vår och sommar eftersom våra aktiviteter sammanfaller
  med högsäsongen på Drivhuset.

 7. Mötet avslutas.
  Mötesordförande Ingemar Nilsson förklarade mötet avslutat och tackade
  volontärerna som drivit föreningens verksamhet vidare trots pandemin.

 

Lövstabruk dag som ovan

 

Kikki Nordin                                                           Ingemar Nilsson
mötessekreterare                                                  mötesordförande

 

Anna Maria Andersson                                          Lars Nyström
justerare                                                                justerare