Årsmötesprotokoll 2023


 Protokoll fört vid årsmötet med Lövsta Bygderåd söndagen den 19 mars 2023

 

Närvarolista:

Gertrud Andersson       Kikki Nordin                     Elisabeth Mårtensson

Claes Rudberg                Björn Skeppström         Lars Nyström

Göran Nilsson                 Lars-Olof Krohn              Staffan Eriksson

Lars-Gösta Hellberg      Eva Krohn                        Annlis Hjortman-Eriksson

Ann-Sofie Lindberg       Agneta Pettersson         Gert-Ove Hallberg

Jennifer Nilsson              Torsten Nilsson               Anna Maria Andersson

Kristina Nilsson               Kerstin Gåvermark        Ingalill Sundström

Lillemor Lindgren           Ingemar Nilsson

 

 1. Årsmötets öppnande

        Ingemar Nilsson hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

 

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet

         Ingemar Nilsson valdes till mötesordförande och Elisabeth Mårtensson till sekreterare för mötet.

 

 1. Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst

        Årsmötet förklarades vara stadgeenligt utlyst.

 

 1. Fastställande av röstlängd

        Närvarolistan fastställdes som röstlängd.

 

 1. Val av två justerare

        Göran Nilsson och Claes Rudberg valdes till justerare.

 

 1. Verksamhetsberättelse och ekonomisk årsredovisning för 2022.

         Ingemar Nilsson föredrog Verksamhetsberättelsen. Bifogar bilaga nr.1.

         Claes Rudberg föredrog Årsredovisningen. Bifogar bilaga nr.2.

         Claes informerar att flytten av arkivet börjar Tisd. 21/3.23 och beräknas ta ca. 1 vecka.

         Lövsta Bygderåd flyttar in kontoret i skolan, ytan 65kvm kommer även att användas
         för utställningsmaterial och foton.

         Hyran för lokalen är 2000 kr/mån. inkl. el.

 

 1. Revisionsberättelse

        Claes Rudberg föredrog revisorernas berättelse. Årsmötet godkände Revisionsberättelsen.
        Bifogar bilaga nr.3.

 

 1. Fråga om ansvarsfrihet

        Mötet beslutade, enligt revisorernas förslag att ge styrelsen full ansvarsfrihet för år 2022.

 

 1. Val av ordförande för det kommande verksamhetsåret

        Till ordinarie ordförande Ingemar Nilsson för mandatperiod 1 år.

 

 1. Val av styrelseledamöter och tre suppleanter för en tid av 2 år.

        Gruppledare och ev. fyllnadsval till styrelsen.

        Till ordinarie ledamöter på 2 år valdes:

         Kicki Nordin

         Ann-Sofie Lindberg

         Claes Rudberg

        Till ordinarie suppleanter på 2 års valdes:

         Ingalill Sundström

         Gertrud Andersson

         Agneta Pettersson vald till ordinarie ledamot och Lars- Olof Krohn vald till suppleant.

 

 • Val av 2 revisorer och 2 suppleanter för en tid av 1 år

        Årsmötet beslutade omval av revisorerna Ulf Lindberg och Anders Mårtensson,        revisorssuppleanterna Björn Skeppström och Lars Nyström.

 

 • Val av gruppledare i kommittéer

        Till gruppledare valdes:

        Kommitté

        Folkmusiken, Lillemor Lindgren.

        Kultur, Göran Nilsson.

        Kulturstigarna, Gert-Ove Hallberg.

        Smedsbostaden, Gertrud Anderssson.

        Skytteverkstaden, Kerstin och Leif Krohn.

        Redaktionskommitté för Lövstabygden: Ansvarig Utgivare Ingemar Nilsson.

 

 1. Val av ombud till regionalt förbund

        Årsmötet beslutade att hänskjuta frågan till Styrelsen.

 

 • Val av 3 ledamöter i valberedningen

        Omval av Gert-Ove Hallberg och Lars Nyström.

 

 1. Fastställande av årsavgift.

        Årsmötet fastställde en fortsatt avgift 200kr/år.

 

 • Behandling av styrelsens förslag

        Styrelsen har inte fört fram några nya förslag.

 

 1. Behandling av motioner som har lämnats till styrelsen minst en månad före årsmötet

        Claes Rudberg har skrivit 2 motioner som presenterades.

        Motion nr.1  Reducera antalet styrelseledamöter till 5 ordinarie och 3 suppleanter.

        Årsmötet beslutade enhälligt att anta motionen. Då motionen innebär en stadgeändring behöver          förslaget godkännas vid ytterligare ett föreningsmöte.

 

        Motion nr.2 Undersöka möjligheten att sammanslå Lövsta bygderåd och Lövsta bygdegård
        till en förening.

        Mötet beslutade att tillstyrka motion nr. 2. och att aktivt verka för en sammanslagning av
        de två föreningarna.  Liksom för Motion 1 så behöver förslaget godkännas vid ytterligare
        ett föreningsmöte.

 

        Styrelsen planerar ett möte med Lövsta bygdegård 11/4

 

 1. Övriga frågor

         Inga övriga frågor förelåg.

 

 1. Mötet avslutas

        Mötesordförande Ingemar Nilsson förklarade mötet avslutat och tackade för     

        visat intresse.

 

 

Lövstabruk dag som ovan 

 

Elisabeth Mårtensson                                    Ingemar Nilsson

Sekreterare                                                      Mötesordförande 

 

Claes Rudberg                                                  Göran Nilsson

Justerare                                                            Justerare