Årsmötesprotokoll 2024








Org. nr. 802430-0710

 

Protokoll fört vid årsmötet med Lövstabruks Hembygdsförening söndagen den 24 mars 2024

 

Närvarolista:

Gertrud Andersson          Kikki Nordin                     Elisabeth Mårtensson

Claes Rudberg                Ulf Lindberg                     Lars Nyström

Göran Nilsson                 Lars-Erik Löfström           Staffan Eriksson

Eva Krohn                       Anna Maria Andersson    Milan Korostenski        

Agneta Pettersson          Ingemar Nilsson              Ingrid Hagren                                      

Gunilla Lager                  Cecilia Wärdig

 

1. Årsmötets öppnande

Ingemar Nilsson hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

 

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet

Kikki Nordin valdes till mötesordförande och Elisabeth Mårtensson till sekreterare för mötet.

 

3. Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst

Årsmötet förklarades vara stadgeenligt utlyst.

Annons i Norra Uppland, föreningens hemsida och affischering i Lövstabruk.

 

4. Fastställande av röstlängd

Närvarolistan fastställdes som röstlängd.

 

5. Val av två justerare

Göran Nilsson och Claes Rudberg valdes till justerare.

 

6. Verksamhetsberättelse och ekonomisk årsredovisning för 2023

Ingemar Nilsson föredrog Verksamhetsberättelsen.

Claes Rudberg föredrog Årsredovisningen.

Claes har ett förslag att vi bör avsätta 3,5% av föreningens årsomsättning till yttre reparationsfond, tas upp vid nästa årsmöte.

 

7. Revisionsberättelse

Claes Rudberg föredrog revisorernas berättelse. Årsmötet godkände Revisionsberättelsen.

 

8. Fastställande av resultaträkning och balansräkning

Resultat- och balansräkning godkändes av mötet.

 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Mötet beslutade, enligt revisorernas förslag att ge styrelsen full ansvarsfrihet för år 2023.

 

10. Val av ordförande för det kommande verksamhetsåret

Valberedningen har ej något förslag på ordförande för mandatperiod 1 år.

Ordförandeposten är därmed vakant och valberedningen fortsätter arbetet.

 

11. Val av styrelseledamöter och suppleanter.

Ledamöter: Elisabeth Mårtensson, Ingemar Nilsson och Gunilla Lager för en tid av 2 år.

 

Suppleanter: Lars-Erik Löfström för en tid av 2 år. 

 

12. Val av 2 revisorer och 2 suppleanter för en tid av 1 år

Till revisorer valdes Anders Mårtensson och Ulf Lindberg.

Till suppleant valdes Lill Lundgren och 1 suppleant vakant.

 

13. Val av gruppledare i kommittéer

Till gruppledare valdes:

 

Skolgården: Gunilla Lager

Föreningslokalen: (småskolan) vakant

Folkmusiken: Lillemor Lindgren.

Kultur: Göran Nilsson.

Kulturstigarna: Gert-Ove Hallberg

Smedsbostaden: Gertrud Anderssson.

Skytteverkstaden: Lars Nyström

Redaktionskommitté för Lövstabygden: Ansvarig Utgivare Ingemar Nilsson, Hemsida: Anna-Maria Andersson

Badet: Ingegerd Löfström

 

14. Val av ombud till regionalt förbund

Årsmötet beslutade att hänskjuta frågan till Styrelsen.

 

15. Val av 3 ledamöter i valberedningen

Till ledamöter valdes Gert-Ove Hallberg, Lars Nyström och Gertrud Andersson.

 

16. Fastställande av årsavgift.

Årsmötet fastställde en oförändrad medlemsavgift på 200 kr/år.

 

17. Behandling av styrelsens förslag

Styrelsen har inte fört fram några nya förslag.

 

18. Behandling av motioner som har lämnats till styrelsen minst en månad före årsmötet

Ingen motion har lämnats till styrelsen. 

 

19. Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

 

20. Mötet avslutas

 Mötesordförande Kikki Nordin förklarade mötet avslutat och tackade för    

 visat intresse. 

 

Lövstabruk dag som ovan 

 

Elisabeth Mårtensson                                  Kikki Nordin

                

Sekreterare                                                  Mötesordförande

 

 

Claes Rudberg                                             Göran Nilsson

                            

Justerare                                                      Justerare