Årsmötesprotokoll 2020


Protokoll fört vid årsmöte med Lövsta Bygderåd, söndagen den
13 sept. 2020 kl. 14.00 i Skolan Lövstabruk

Närvarolista

 

Anne Marie Andersson
Gertrud Andersson
Kerstin Gåvermark
Gert-Ove Hallberg
Gabor Harrer

Lars-Gösta Hellberg
Milan Korostenski
Eva Krohn

Lars-Olof Krohn
Lillemor Lindgren
Sylvia Lundvall
Göran Nilsson
Ingemar Nilsson
Claes Rudberg
Björn Skeppström

 

 

1.         Årsmötets öppnande

            Lars-Olof Krohn hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat.

 

2.         Val av ordförande och sekreterare vid mötet

            Lars-Olof Krohn valdes till mötesordf. och Sylvia Lundvall till sekr. för mötet.

 

3.          Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst

             Årsmötet förklarades vara stadgeenligt utlyst.

 

4.          Fastställande av röstlängd (bil. 1)

             Närvarolistan fastställdes som röstlängd.

 

5.          Val av justerare

             Björn Skeppström och Ingemar Nilsson valdes till justerare tillika rösträknare .

 

6.          Styrelse- och ekonomisk berättelse (bil. 2)

             Båda fanns utlagda på årsmötet.

             Inga frågor ställdes ang. styrelseberättelsen. Den ekonomiska berättelsen kommenterades                 av Claes Rudberg. De båda berättelserna förklarades godkända

 

7.           Revisionsberättelse

              Björn Skeppström föredrog revisionsberättelsen som lades till handlingarna med 
              godkännande. 

 

8            Fråga om ansvarsfrihet

              Årsmötet gav styrelsen full och tacksam ansvarsfrihet för 2019.

 

9.           Val av ordförande för det kommande verksamhetsåret

              Årsmötet beslutade omvälja Lars-Olof Krohn.


10.        Val av tre styrelseledamöter och tre suppleanter för en tid av 2 år samt ev. fyllnadsval

              I tur att avgå var Lars-Gösta Hellberg, Ingemar Nilsson samt Barbro Nyberg.
              Den sistnämnda hade avsagt sig omval.
              Lars-Gösta och Ingemar omvaldes och Lillemor Lindgren nyvaldes på två år.

 

              Till suppleanter på 2 år omvaldes Gabor Harrer och nyvaldes Ingegerd Lövström.
              Den tredje platsen är vakant.

 

.11.        Val av 2 revisorer och 2 suppleanter för en tid av 1 år

              Årsmötet beslutade omval av ordinarie revisorer Ulf Lindberg och Anders Mårtensson
              och även omval av revisorssuppleanterna Björn Skeppström och Lars Nyström.

 

12.         Val av gruppledare i kommittéer

              Till gruppledare valdes

 


               Kommitté                              
               Folkmusik                    Lillemor Lindgren 
               Kultur                           Göran Nilsson

               K-Miljö                         Gert-Ove Hallberg
               Smedsbostaden          Gertrud Andersson     
               Skyttverkstaden           Leif Krohn
               Arkiv                             Lars-Olof Krohn

               Redaktion                     Lars-Olof Krohn 

13.           Val av ombud till regionalt förbund

                Omvalda blev Lars-Olof Krohn, Kerstin Gåvermark, Lili-Ann Klavne och

                Ann-Kristin Svärd. Gertrud Andersson hade avsagt sig omval. Då ingen
                ersättare föreslogs uppdrogs åt styrelsen att utse någon under året.

 

14.          Val av 3 ledamöter i valberedning

               Nuvarande: Gert-Ove Hallberg, Björn Olsson och Lars Nyström. Alla tre omvaldes.

 

15.          Fastställande av årsavgift fr o m 2021

               Styrelsen hade föreslagit 200 kr i årsavgift för 2021. Årsmötet godkände detta belopp.

 

16.          Behandling av styrelsens förslag

  1.       Att till hedersmedlemmar utse Barbro Holmstedt, Berit Åhrman. Kerstin Gåvermark, Lars-          Gösta Hellberg och Lars-Olof Alla har varit aktiva i föreningen i mer än 20 år.
          Förslaget tillstyrktes av årsmötet.
  2.       Styrelsens förslag att avsätta högst 000 kr för medlemsvårdande åtgärder godkändes.

 

17.          Övriga frågor

              Gert-Ove Hallberg efterlyste åtgärder för att välkomna nyinflyttade till orten och
               inbjuda dem till föreningen. Claes Rudberg erbjöd sig uppsöka nyinflyttade och
               överlämna ett exemplar av föreningstidningen Lövstabygden med inbetalningskort
               och berätta om bygderådet. Detta togs emot med glädje av årsmötet.


18.          Avtackning mm.

               Då Barbro Nyberg inte var närvarande beslutades uppsöka henne senare och tacka.
               Gert-Ove fick en bukett blommor som tack för sitt arbete i valberedningen och
               Sylvia Lundvall som mötessekreterare.

 
19.          Avslutning

               Ordf. Lars-Olof Krohn tackade för visad uppmärksamhet under mötet och
               förklarade detta avslutat.

 

 


Lövstabruk dag som ovan

 

 

 

Lars Olof Krohn, ordförande                                              Sylvia Lundvall, sekreterare

 

 

  

Björn Skeppström, justerare                                             Ingemar Nilsson, justerare