Verksamhetsberättelse 2019                                              VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019

                                                                 för Lövsta Bygderåd

Nedanstående personer har ingått i styrelsen:

Ordförande:                        Lars-Olof Krohn

Vice ordf.:                           Ingemar Nilsson

Sekreterare:                       Helena Ericson-Wik (adjungerad)

Kassör:                               Claes Rudberg

Ledamöter:                         Lars-Gösta Hellberg, Barbro Nyberg, Ann-Sofi Lindberg & Kikki Nordin.

Suppleanter:                       Gabor Harrer, Gertrud Andersson, Ann-Kristine Svärd, Lillemor Lindgren,                                                   Göran Nilsson.


Övriga funktionärer:

Revisorer ordinarie:            Ulf Lindberg & Anders Mårtensson

Revisorssuppleant:             Björn Skeppström & Lars Nyström

Valberedning:                     Gert-Ove Hallberg (sammankallande), Björn Olsson & Lars Nyström

Arkivgrupp:                         Lars-Gösta Hellberg (sammankallande), Inger Ljung, Helena Ericson-Wik,                                                 Lars-Olof Krohn, Claes Rudberg, Ingmar Fröjd, Göran Rydén &
                                           Erik Broström.

Gruppledare kultur:            Pontus Eriksson

Folkmusiken:                      Lillemor Lindgren (sammankallande)

Naturgruppen:                    Gert-Ove Hallberg (sammankallande)

Smedsbostaden:                Gertrud Andersson (sammankallande)

Skyttverkstaden:                Nils Patric Larshamre (sammankallande)

 

Redaktion för Lövstabygden:                  Lars-Olof Krohn (ansvarig utgivare), Barbro Nyberg,
                                                                Nils Patric Larshamre, Lars-Gösta Hellberg,
                                                                Helena Ericson-Wik, Ingemar Nilsson.

 

Ombud vid möten i regionalt förbund:    Lars-Olof Krohn, Kerstin Gåvermark, Lili-Ann Klavne,
                                                               Gertrud Andersson och Ann-Kristine Svärd.

 

Styrelsen avger härmed följande berättelse för verksamhetsåret 2019:

Föreningens medlemsantal uppgick till 284 personer.

En planeringsdag hölls tisdagen den 15 januari.

Årsmöte hölls söndagen den 17 mars kl. 14.00 i smedsbostaden.

Bygderådet har haft 9 st protokollförda styrelsemöten. En planeringsdag hölls 15 januari.

Bygderådet har deltagit i fem aktörsmöten i bruket.

Två nr av tidskriften Lövstabygden har givits ut. Nyhetsbrevet har lagts ner.

Ekonomi

 • Föreningens resultat för 2019. I anslag har föreningen fått 50 000 kr från Region Uppsala, 9 000 kr från Tierps kommun och 41 500 kr (bidrag 2018 och 2019) från Studiefrämjandet
 • Ur fonderingen till minne av MaryAnn Olarsbo har 12 241 kr använts för inköp av dator och telefon till arkivet. Fonderingen uppgick vid årets slut till 19 609 kr.
 • Föreningen fick under året in 28 200 kr i medlemsavgifter.
 • Föreningen fick också frivilliga gåvor från medlemmar och besökare på 19 300 kr.
 • Föreningen har haft 2 anställda på 50 % för vilka arbetsmarknadsstöd har utgått under året. Personalkostnaderna för dessa uppgick till 318 910 kr och de totala bidragen, inklusive handledarersättning, blev 288 238 kr
 • Föreningens resultat för 2019 gav ett underskott på 13 388 kr.

Smedsbostaden

Stugträffar varje tisdag som till hösten förändrades till träffar var fjortonde dag.

Under tisdagsträffarna har det sammanlagda besökarantalet uppgått till 278 st.

Under 2019 har tyvärr bussgrupperna till stor del uteblivit vilket påverkat stugans ekonomi.

Stugan höll öppet några dagar under påsk, och var öppen den 25 maj då Leufsta och Cahmanorgelns vänner arrangerade konsert i kyrkan. Kaffe och bulle serverades.

Under sommaren höll stugan öppet 22/6 till 2/8 (tis, tors, lör & sön). Under Vallonbruksveckan var stugan öppen alla dagar kl 13-16. Även denna sommar fanns ett par höns i stugans trädgård.

Det sammanlagda besöksantalet uppgick till 1238 personer. Enskilda besök 1021 st, grupp om 9 st personer och 208 st besökte berättarcaféerna.

Några berättarcaféer har ägt rum under året: den 24 februari stod Louis de Geer framför en stor skara människor i gamla skolan och berättade minnen från Lövstabruk och i mars månad lyssnade man till en inspelning med den gamla barnmorskan Ellen André. I slutet av maj höll spelmännen musikcafé. Under hösten svarade Kikki Nordin för oktobercaféet då hon berättade om kvinnfolk i Östafrika och i november månad visades en film om den siste vallonsmeden Hasse Gille.

Under juni månad besökte Hållnäs förskola Lövstabruk och åt mängder av plättar i smedsbostaden.

I juli månad underhöll musikgruppen Örnarna med sång och musik i smedsbostadens trädgård.

Gertrud tog som vanligt emot 214 elever ur åk 7 under Kulturarvstrappan i september månad.

Göran Nilsson har trätt in som mentor i smedstugan och jobbar med att få igång kvinnospelen igen. Förhoppningsvis ska det leda till premiär under våren eller försommaren 2020.

Den 19 november hölls julpyssel i smedsbostaden och de som ville och kunde hade möjlighet att delta. Nio personer hade en trevlig förmiddag med att binda kransar, göra granristomtar, pynta krukor med kräppapper etc.

Stugan hade öppet kl 11-17 under julmarknadsdagarna 7-8 december och serverade kaffe med dopp.

Arkivet

Bruksarkivet har haft öppet för besökare och forskare varje helgfri onsdag kl 10-15.

Arkivet har haft Inger Ljung och Helena Ericson-Wik som anställda med lönebidrag. Inger sjukskriven under hösten p.g.a. höftoperation. En volontär har arbetat med arkivets bibliotek och gått igenom en del av MaryAnn Olarsbos efterlämnade papper.

Arkivet har haft arkivmöten ca en gång i månaden.

Under sommarmånaderna var arkivet öppet mån-tors för utställningsbesökare och andra nyfikna.

Ingmar Fröjd deltog i årsmötet på Folkrörelsearkivet i Uppsala den 25 mars.

Helena och Inger arbetade under vinter och vår med utställning rörande rysshärjningarna i Lövstabruk med anledning av att det var 300 år sedan ryssarna härjade och brände längs den svenska ostkusten. Utställningen har fått god kritik och setts av många.

I salongen satte Sällskapet Vallonättlingar upp sin utställning Lövstabruk och vallonerna i mitten av juni och samtidigt kom den nya boken Bruksfolk och smedjor i Lövstabruk ut. Utställningen har setts av många besökare och boken såldes slut under sommaren varvid nya ex fick beställas.

En liten utställning kring den gamla kokboken hölls längst ner i korridoren där några recept visades på.

Den 3 maj fick arkivet besök av två företrädare från belgiska ambassaden samt en företrädare från Sveriges riksdag, Sanne Lennström (s). Även Anders Herou från Sällskapet Vallonättlingar deltog. Besöket på arkivet följdes av lunch på herrgården följt av guidad tur i stora huset med Louis de Geer.  Helena deltog i lunch och guidning.

Professor Göran Rydén har under året besökt arkivet frekvent för egen forskning.  Han har också hållit föredrag på arkivet inför guiderna på herrgården.

Den 17 juni besöktes arkivet av Pernilla Högström och Eva Olsson från Region Uppsala. Lars-Gösta, Inger och Helena presenterade arkivet.

Helena kontaktade Kjell Sjöberg på UNT Tierp inför säsongen för att visa på årets utställningar.
Artiklar i UNT följde.

Arkivet tog beslut om att även förfrågningar via mail ska betala forskningsavgift om 50 kr.

Under sommaren flyttades en mängd böcker från Lövstabruks gamla folkbibliotek upp på arkivet. En del fackböcker införlivades i arkivets bibliotek, medan övriga ställts i hyllor i korridoren och sålts för 10 kr/st.

Under våren och försommaren hade arkivet kontakt med Folkrörelsearkivet och universitetsbiblioteket Carolina rediviva angående kartprojektet som handlar om att scanna gamla kartor från arkivet och lägga ut dem på den digitala plattformen Alvin på Uppsala universitet för att göra kartorna tillgängliga för forskare. Per Cullhed och Mats Höglund från universitetsbiblioteket har besökt arkivet och presenterats för arkivets kartskatter. I samband med kartprojektet har arkivet även haft en del kontakt med Folkrörelsearkivet.

Med hjälp av professor Göran Rydén skickades en ansökan om bidrag till digitalisering av gamla kartor
in till Brandförsäkringsverket veckan före midsommar och i månadsskiftet okt-nov fick arkivet besked
om att ett anslag om 150 000 kr beviljats och gäller under två år. Arkivet måste sända in rapport om hur projektet fortgår senast 31 december varje år.

Offert på skanning av 250 st kartor med register och katalogisering och publicering i Alvin kom från Carolina rediviva kom 21 november 2019 och uppgick till 35 000 kr.

Under Vallonbruksveckan fick släktforskare i vanlig ordning hjälp av Jan Olsson från Sällskapet Vallonättlingar under fem dagar. Under den veckan tillhandahöll arkivet även med två föredrag med tema rysshärjningarna: Den 5/8 höll Robert Mattsson från Sällskapet Vallonättlingar ett föredrag om vad som hände i Lövstabruk när ryssen kom och den 7/8 höll professor Göran Rydén från Uppsala universitet ett föredrag kring vad som hände efter ryssbranden. Båda föredragen hölls i Bygdegårdsföreningen Skolgården och drog en stor publik och en summa av 17. 100 kr till Bygderådet.

Lars-Gösta har gjort kartunderlag till Vatten till Lövsta för utbildning av guiderna till de historiska industrivandringarna Vatten, malm och kol.

Helena och Inger valde ut foton till Årsboken Uppland 2019 – Alla tiders Uppland och fyra foton antogs
till boken.

Under perioden 24/6 – 22/8 hade arkivet 386 besökare. Besökssiffran för hela året blev 968 besökare och 70 forskare = 1038 st. Till detta tillkommer 214 elever under Kulturarvstrappan i september samt
41 mailförfrågningar som tagit tid och arbete i anspråk under året.

Arkivet deltog ej i Kulturarvsdagarna då publiken tyvärr brukar utebli.

Under året har arkivkommittén vid ett flertal tillfällen diskuterat arkivets hemsida, som måste moderniseras, men vi har tyvärr ännu inte funnit på någon lösning på problemet. F.n. är det bara Lasse som kan sköta den och vi är därmed mycket sårbara.

Under året har arkivet köpt in ny dator, ny laptop och projektor samt mobiltelefon. Inköpen har gjorts då gammal utrustning havererat eller ej varit kompatibel.

Arkivet tog emot 214 elever i åk 7 från skolorna i Tierps kommun under vecka 37 (Kulturarvstrappan). Eleverna fick kort information, göra litet rollspel samt prova på 1700-talsskrift.

Länsforskningsrådet besökte arkivet lördag 5 oktober. Lars-Gösta guidade.

Under hösten lånade arkivet ut kassetter med intervjuer av äldre människor i närområdet till Tommy Edlund som med hjälp av utrustning från Hållnäs hembygdsförening ska digitalisera intervjuerna.

Lördagen den 16 november deltog Helena Ericson-Wik och Carin Pohl i en arkivkurs för hembygdsföreningar på Folkrörelsearkivet i Uppsala.

Helena och/eller Lars-Gösta har deltagit i de aktörsmöten som ägt rum i bruket under året.

Arkivet har skaffat sig ett instagramkonto där vi lägger ut bilder från arkivet och evenemang där Bygderådet är inblandat.

Arkivet köpte i slutet av året in två böcker till biblioteket:  Enskilda arkiv i red av Charlotte Hagström
och Anna Ketola samt från Riksarkivet Det medeltida Sverige, Tiundaland. Tierp, Våla, Vendel,
Oland & Närdinghundra.

Skytts snickarverkstad

Snickarverkstaden hade öppet under påskhelgen.

Under perioden maj-juni kom få besökare till verkstaden varför man bestämt att ej ha öppet före turistsäsongen under 2020.

Under sommaren höll verkstaden öppet några lördagar, men i övrigt öppet onsdagar och söndagar
kl 13-15.

Verkstaden har haft frivillig entré och nya skyltar har ordnats med mer info kring vad Skytts snickarverkstad är.

Nya föremål har inkommit och Lasse Nyström har fotograferat och dokumenterat dem.

Lasse har lagt betongplattor som golv i hela pannrummet/vedboden.

Snickarverkstaden höll öppet under Lövstadagarna i juli och erbjöd snickarverkstad för barn och
visning av verkstaden för alla intresserade.

Verkstaden höll ej öppet under Kulturarvsdagarna.

Gabor Harrer har fotograferat i verkstaden och flera foton har lagts upp på Bygderådets hemsida.

Nils Patric har begärt att få kliva av som verksamhetsledare, men vill vara kvar som guide.
Lars-Gösta drar sig tillbaka från verkstaden då han är på arkivet varje onsdag.

Snickarverkstaden hade öppet kl 12-14 under julmarknadsdagarna 7-8 december.

Det sammanlagda besökarantalet uppgick till 600 personer under 2019.

Folkmusiken

Spelmännen/kvinnorna gick vid årsskiftet in under Lövsta Bygderåd och rapporterar till
Studiefrämjandet som övriga enheter. Lillemor Lindgren sköter rapportlistorna.

Träffar äger rum var fjortonde dag (kvällstid) i smedsbostaden. Besökare har hittat till
övningstillfällena (uppskattade till 20 st).

I slutet av maj höll folkmusikgruppen ett musik- och berättarcafé i smedsbostaden.


Kulturgruppen

Kulturgruppen har ej kommit igång. Intresserade medlemmar finns, men frågan om vad gruppen
ska ägna sig åt måste beskrivas för att man ska kunna budgetera för den.


Lövstabygden

Lövstabygden har under året utkommit med två nummer.


Kulturstigarna

Det har inte hänt mycket vad gäller stigarna och tavlorna som hör till dem. Vad gäller naturstigen
så väntar vi fortfarande på besked från skogsbolaget som ska avverka inom området. Industristigen måste dras om och Gabor och Gert-Ove har röjt vid den. Arbetet med att renovera skyltar till industristigen måste nu ske under vintern och stå färdigt inför säsongen 2020 då industrivandringarna ska gå av stapeln igen.


Övrigt

Ann Mari Andersson har tagit på sig rollen som IT-ansvarig för Bygderådets hemsida http://leufstabygden.se/  Hon uppdaterar kontinuerligt med nya foton och ny information.


Aktiviteter och arrangemang

Planeringsmöte ägde rum på arkivet 15 januari.

Vårlunch för volontärer med respektive ägde rum i gamla skolan den 12 april. 31 personer hade
anmält intresse.

Arkivet hade tre utställningar under året: Rysshärjningarna och Den gamla kokboken i egen regi
samt Lövstabruk och vallonerna som gjorts av Sällskapet Vallonättlingar.

Den nya boken Bruksfolk och smedjor i Lövsta bruk gavs ut strax före sommarsäsongens början
och fanns under året att köpa hos arkivet. Boken gavs ut av Sällskapet Vallonättlingar.

Lövstadagarna ägde rum 6-7 juli och i snickarverkstaden fick barnen prova på att såga, spika och
hyvla medan de i smedsbostaden fick höra om barnen i familjen Sågström som bott i huset.

Lövsta Bygderåd har deltagit i aktörsmötena på bruket under året.

Hemvändardagen ägde rum den 4 augusti och gällde årsgruppen 1956/57 och lockade 20 st deltagare.

Vallonbruksveckan inföll 5-9 augusti. Temat var Rysshärjningarna då det var 300 år sedan ryssarna brände den svenska ostkusten och även Lövstabruk. Bygderådet arrangerade två föredrag kring detta under veckan. Den 5 augusti talade Robert Mattsson från Sällskapet Vallonättlingar om ryssbranden i Lövstabruk och den 7 augusti talade Göran Rydén om vad som hände efter ryssbranden. Båda föredragen var välbesökta och inbringade 17 100 kr till bygderådets kassa.

Under Vallonbruksveckan fanns Jan Olsson från Sällskapet Vallonättlingar tillgänglig för släktforskare
på arkivet. Många tog chansen att få hjälp och det var kö till Jan i fyra dagar.

Under Kulturarvstrappan besöktes smedsbostaden och arkivet av 214 elever ur åk 7 från Tierps kommun. Övriga aktiviteter bestod i herrgårdsvisning och quiz i bruket.

Styrelsen fick under hösten tillgång till Håkan Libys rapport till Region Uppsala: Den uppländska järnhanteringens kulturarv – erfarenheter, lägesbeskrivning, vägval.

Årets ”Morotsresa” gick till Grönsöö slott där vi guidades av Jacob von Ehrenheim och där intogs
lunch innan vi for vidare till Härkeberga kyrka där vi försågs med ännu en kunnig och underhållande guide. Avslut på Salnecke slottscafé innan hemfärd.

Bygderådet välkomnade Thomas och Bosse på värdshuset med två böcker: Cahmanboken och Bruksfolk och smedjor i Lövsta bruk.

Julmarknad ägde rum 7-8 december. Smedsbostaden höll öppet för julfika och Skytts snickarverkstad höll öppet för besök ett par timmar under båda dagarna.


Årsmötet 17 mars 2019

Mötet beslutade att:

 • I enlighet med revisorernas förslag, ge styrelsen full ansvarsfrihet för år 2018.
 • Förtydliga stadgarna §3 punkt 9 val av 2 revisorer och 2 suppleanter med tillägget
  ” för en tid av 1 år”.
 • Avsätta 20 000 kr för volontärvårdande åtgärder.
 • Att årsavgiften 100 kr kvarstår.


Övrigt

Bygderådet har under året:

Via ideellt arbetande medlemmar och anställda tagit hand om sammanlagt 2916 besökare.

Haft ett gott samarbetet med Statens fastighetsverk, Stiftelsen Leufsta och brukets övriga aktörer.

Varit medlem i: Sveriges hembygdsförbund, Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund, Länsforskningsrådet i Uppsala län, Föreningens Bergslagsarkiv, Lövsta Bygdegårdsförening,
Föreningen Leufsta- och Cahmanorgelns vänner och Sällskapet Vallonättlingar.

Representerats av Lars-Gösta Hellberg som ledamot i styrelsen Föreningen Leufsta- och Cahmanorgelns vänner.

Inger Ljung har varit anställd med lönebidrag på arkivet av Bygderådet. Helena Ericson-Wik hade
i början av året en s.k. extratjänst genom Af på arkivet, men den övergick i början av mars månad
till en lönebidragsanställning på halvtid.

Styrelsen vill härmed framföra ett stort och varmt tack till alla som engagerat sig och deltagit i föreningsarbetet, arbetat med smedsbostaden, Leufsta Bruksarkiv, kulturstigarna och snickarverkstaden. Ett stort tack även till alla som skänkt penninggåvor, föremål, bilder och skrifter m.m. till bygderådet.

 

Lövstabruk  5 mars 2020

 

Lars-Olof Krohn                 Claes Rudberg                    Lars-Gösta Hellberg

 

 

 

Ingemar Nilsson                 Barbro Nyberg                    Ann-Sofie Lindberg

 

 

 

Kikki Nordin