Verksamhetsberättelse 2020                                 


                                VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020

                                                        för Lövsta Bygderåd

Nedanstående personer har ingått i styrelsen:

Ordförande:                        Lars-Olof Krohn

Vice ordf:                            Ingemar Nilsson

Sekreterare:                       Helena Ericson-Wik (adjungerad)

Kassör:                               Claes Rudberg

Ledamöter:                         Lars-Gösta Hellberg, Ann-Sofi Lindberg, Kikki Nordin,
                                           Lillemor Lindgren.

Suppleanter:                      Gabor Harrer, Gertrud Andersson, Ann Kristine Svärd,
                                          Göran Nilsson och Ingegerd Löfström.

Övriga funktionärer:

Revisorer ordinarie:            Ulf Lindberg & Anders Mårtensson

Revisorssuppleanter:          Björn Skeppström & Lars Nyström

Valberedning:                     Gert-Ove Hallberg (sammankallande), Björn Olsson & Lars Nyström

Arkivgrupp:                         Lars-Gösta Hellberg (sammankallande), Inger Ljung, Helena                                                         Ericson-Wik, Lars-Olof Krohn, Claes Rudberg, Ingmar Fröjd,
                                           Göran Rydén och Erik Boström.

Gruppledare Kultur:           Göran Nilsson

Folkmusiken:                      Lillemor Lindgren

Kulturmiljö:                         Gert-Ove Hallberg

Smedsbostaden:                Gertrud Andersson

Skyttverkstaden:                 Leif Krohn

Arkiv:                                  Lars-Gösta Hellberg

Redaktion:                          Lars-Olof Krohn

 

Ombud vid möten i            Lars-Olof Krohn, Kerstin Gåvermark, Lili-Ann Klavne,

regionalt förbund:              Ann-Kristine Svärd.

 

Styrelsen avger härmed följande berättelse för verksamhetsåret 2020:

Föreningens medlemsantal uppgick till 298 personer.

En planeringsdag hölls tisdagen den 14 januari.

Årsmöte hölls den 13 september kl 14.00 i gamla skolan med avstånd mellan
deltagarna då årsmöte ej kunde äga rum i mars p.g.a. covid-19-pandemin.

Bygderådet har haft 6 st protokollförda styrelsemöten. Mötena har efter utbrottet av
covid-19 hållits utomhus med avstånd mellan deltagarna.

Bygderådet har deltagit i tre aktörsmöten i bruket under året.

Ett nr av tidskriften Lövstabygden har givits ut.

Ekonomi

Pandemin covid-19 påverkade naturligtvis verksamheten i Lövsta bygderåd under året. Trots

detta så gjorde föreningen ett positivt resultat på 13 200 kr.

Intäkterna blev 57 900 lägre än budget, huvudsakligen p.g.a. utebliven försäljning under

sommaren (-34 500 kr) och avsaknaden av sammankomster påverkade också bidraget från

Studiefrämjandet (-20 000 kr).

Kostnaderna blev 71 100 kr lägre än budget då många aktiviteter ej kunde genomföras som

planerat, såsom volontärvård (24 000 kr), medlemstidning (15 000 kr) samt särskilt statligt

pandemistöd i form av reducerade arbetsgivaravgifter och sjuklönebidrag (27 900 kr).


Smedsbostaden

Året inleddes med stugträffar med en veckas eller fjorton dagars mellanrum.
Man planerade kvinnospel, påsköppet och sommaröppet, men i mars stängdes
allt ner p.g.a. pandemin covid-19.

Gruppen i smedsbostaden träffades 3-4 gånger under sommaren. Den 28 maj hade de
besök av årets enda kaffegrupp utomhus, Per Lidvall med kollegor från Kulturenheten på Älvkarleby kommun.

Gertrud hade öppet för allmänheten 2 gånger/vecka under sommarsäsongen då det var möjligt att stå och prata utomhus och undvika trängsel i stugan. Stugan har haft ungefär 30 besökare per tillfälle. Smedsbostaden hade också del i den mathistoriska visningen Två Kök med några
få deltagare vid fyra tillfällen.

Vallonbruksveckan ställdes in.

Kulturarvstrappan ställdes in p.g.a. covid-19. Tierps kommun i samarbete med Josefin Näsström, Iperiferi, ordnade med filmsekvenser från smedsbostaden, herrgården och
kyrkan till elever i åk 7.

Sotaren har varit i stugan.

Smedsbostaden deltog med pyntat adventsfönster ut mot gatan under december månad.


Arkivet

Inger opererade sin höft första oktober 2019 och var sjukskriven till sista januari. Hon började jobba på 25% i mitten av januari och började jobba 50% i februari. Av privata skäl har Inger delvis arbetat hemifrån under vår och sommar.

Helena fick förlängning av sin anställning med lönebidrag 2 år framåt fr.o.m. 4 mars 2020 till 3 mars 2022.

Kartprojektet tog sin början de sista dagarna i januari då Mats Höglund från Carolina rediviva besökte arkivet under tre dagar och hjälpte oss att ur vårt kartbestånd välja ut ca 250 kartor för digitalisering. Under våren arbetade Helena med att skriva ett nytt kartregister och Inger transkriberade Jacob Brauns Beskrivning av Dannemora Bergslag. I augusti kom Mats Höglund tillbaka till arkivet för att instruera Helena hur kartuppgifterna skulle läggas in i den digitala plattformen Alvin och Helena jobbade med att göra detta arbete och märka kartorna med Alvinkoderna under hösten.

I och med covid-19-restriktionerna i mars månad så bestämdes att arkivet skulle hålla stängt för besökare och forskare. Under sommaren tog Helena emot enstaka forskare som förbokat besök. De fick sitta i eget rum. Under hösten togs enstaka forskare emot då de förbokat besök.

Vallonveckan ställdes in liksom Kulturarvstrappan p.g.a. pandemin covid-19.

Lasse började skapa en ny hemsida leufstarkivet.se

Arkivet har tagit emot en originalritning på parken av Walter Bauer av Stiftelsen Leufsta och en bibel som Charlotte de Geer skänkt till Pehr Andersson år 1834. Arkivet har även fått ta emot en bit stångjärn av en man från Karlholm.

Per Ulf Allmo besökte arkivet ett par gånger för att fotografera av fotografier och han skänkte också sin nya bok Den gamla nyckelharpan till arkivet.

Andra böcker som köpts in till arkivet under året:

Karl-Gustaf Hildebrand

Svenskt järn Sexton- och sjuttonhundratal Exportindustri före industrialismen

Jernkontorets bergshistoriska skriftserie 20 1987

Artur Attman, Svenskt järn och stål 1800-1914, Jernkontorets bergshistoriska skriftserie 21 1986

Martin Fritz, Svenskt stål Nittonhundratal Från Järnhantering till stålindustri

Jernkontorets bergshistoriska skriftserie 33 1997

Hans Furuhagen, Mercurius och Vulcanus En krönika om järnet i Sverige, Jernkontorets bergshistoriska skriftserie nr 32 1997

Esbjörn Hogmark, Nyckelharpan - Ett unikt svenskt kulturarv, 2020

Rune Janson, Sigurd Rahmqvist Lars-Olof Skoglund, Det medeltida Sverige 1 Uppland 4 Tiundaland Tierp Våla Vendel Oland Närdinghundra, Stockholm 1974

 

Charlotte Hagström Anna Ketola, Enskilda arkiv, Studentlitteratur 2018

Bergslagshistoria, Årgång/årsbok 31/2019, Föreningen Bergslagsarkiv 2019

Bent Syse (red.), Uppland 2019, Årsbok för medlemmarna i Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund, Upplands fornminnesförenings förlag 2019

Karl Peter Leffler, Om nyckelharpospelet på Skansen, Stockholm 1899 Faksimiltryck 1978

Svenska gods och gårdar Del X Uppsala län, Under redaktion av Direktör Wald. von Sydow

Redaktör Sten Björkman, Förlaget svenska gods och gårdar Uddevalla 1938

 

Mailförfrågningar kom under hela året och arkivet har servat professionella forskare och amatörforskare. De två systrarna som äger Harviks gård och deltog i programmet Det sitter i väggarna på SVT 2018 bokade in ett besök för att få titta på originalhandlingarna till deras fastighet från 1420 och framåt.


Kulturmiljö

En grupp för att värna kulturlandskapets och industrins historia i Lövstabruk sökte i februari bidrag till projektet Lövstabruks kulturstigar – renovering och uppdatering från Riksantikvarieämbetet. Gruppen erhöll 195 000 kr i bidrag och har under året arbetat med att komma överens om och skapa nya informationstavlor till stigarna i bruket, ta in offerter till ny
bro över Risforsån, röjt vid gamla skolgrunden för att ha med grunden i naturstigen.
Gruppen har köpt in skrivare med tillbehör som kan skriva ut affischer.


Folkmusik

Spelmännen hade några träffar i smedsbostaden i början av året och återkom sedan med
några träffar under hösten.


Skyttverkstaden

Skyttverkstaden har varit stängd under året eftersom samtliga aktiva ingår i riskgruppen för pandemin covid-19.

Kulturgruppen

Kulturgruppen hade planer på evenemang och kvinnospel för år 2020, men allt fick
skrinläggas p.g.a pandemin covid-19.

 

Lövstabygden

Lövstabygden har under året utkommit med ett nummer.


Aktiviteter och arrangemang

Planeringsdag ägde rum tisdagen den 14 januari 2020.

Få arrangemang har ägt rum under året. Smedsbostaden har tillsammans med Stiftelsen Leufsta arrangerat Två kök med några få deltagare vid fyra tillfällen och haft en enda kaffegrupp på besök under året. Gertrud hade öppet på smedsbostaden 2 dagar/vecka under sommarsäsongen.

På arkivet har arbetet med Kartprojektet pågått under hela året. Inger har transkriberat Jacob Brauns Beskrivning över Dannemora Bergslag 1701, en beskrivning som hör till en karta från samma år. Helena har arbetat fram ett nytt kartregister för samtliga kartor i arkivets ägo samt lagt in alla uppgifter i den digitala plattformen Alvin på webben. De flesta kartor packades innan jul inför transport till Carolina rediviva för scanning i februari 2021.

Kulturmiljögruppen har röjt skolgrunden och börjat på arbetet med informationstavla som ska placeras där. Arbetet med att planera för renovering av stigarna och ta in offerter har dels ägt rum via möten där deltagarna hållit avstånd, dels via mail.

Bygderådet välkomnade Albin och Isabella i Drivhuset med en inramad grundritning över Lövstabruk och några nummer av Lövstabygden.


Årsmötet 13 september 2020 (framflyttat p.g.a. pandemin covid-19)

Mötet beslutade att:

  • I enlighet med revisorernas förslag ge styrelsen full ansvarsfrihet för år 2019.
  • Att höja årsavgiften från 100 kr/år till 200 kr/år 2021 för att balansera ökade kostnader för Bygderådet.
  • Att avsätta högst 20.000 kr för volontärvårdande åtgärder för aktiva medlemmar.
  • Att utse Barbro Holmstedt, Berit Åhrman, Lars-Gösta Hellberg, Kerstin Gåvermark och Lars-Olof Krohn till hedersmedlemmar. Samtliga har varit aktiva i över 20 år.


Övrigt

Bygderådet har under året:

Via ideellt arbetande medlemmar och anställda tagit hand om och väglett en del besökare
trots pandemin covid-19.

Haft ett gott samarbete med Statens fastighetsverk, Stiftelsen Leufsta och brukets övriga aktörer.

Varit medlem i: Sveriges Hembygdsförbund, Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund, Länsforskningsrådet i Uppsala län, Föreningen Bergslagsarkiv,
Lövsta Bygdegårdsförening, Föreningen Leufsta- och Cahmanorgelns vänner och
Sällskapet Vallonättlingar.

Representerats av Lars-Gösta Hellberg som ledamot i styrelsen Föreningen Leufsta- och Cahmanorgelns vänner.

Inger Ljung och Helena Ericson-Wik har varit anställda av Bygderådet på 50% vardera,
med lönebidrag, på arkivet.

Styrelsen vill härmed framföra ett stort och varmt tack till alla som engagerat sig och deltagit i föreningsarbetet, arbetat med smedsbostaden, Leufsta Bruksarkiv, kulturstigarna och snickarverkstaden. Ett stort tack även till alla som skänkt penninggåvor, föremål, bilder och skrifter m.m. till bygderådet.

 

 

Lars-Olof Krohn                                                            Claes Rudberg

 

 

Ingemar Nilsson                                                             Kikki Nordin

 

 

Lillemor Lindgren                                                         Ann-Sofie Lindberg

 

 

 Lars-Gösta Hellberg