Verksamhetsberättelse 2021                                 


                                VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021

                                                        

Nedanstående personer har ingått i styrelsen:

Ordförande:                        Ingemar Nilsson

Vice ordf:                            

Sekreterare:                       Helena Ericson-Wik (adjungerad)

Kassör:                               Claes Rudberg

Ledamöter:                         Lars-Gösta Hellberg, Ann-Sofi Lindberg, Kikki Nordin,
                                           Lars-Olof Krohn och Lillemor Lindgren.

Suppleanter:                      Gertrud Andersson, Ann Kristine Svärd, Göran Nilsson,
                                           Agneta Pettersson och Ingalill Sundström.

Övriga funktionärer:

Revisorer ordinarie:            Ulf Lindberg & Anders Mårtensson

Revisorssuppleanter:          Björn Skeppström & Lars Nyström

Valberedning:                     Gert-Ove Hallberg, Björn Olsson & Lars Nyström

Arkivgrupp:                         Lars-Gösta Hellberg (sammankallande), Inger Ekbergh-Ljung,                                                               Helena Ericson-Wik, Ingemar Nilsson, Claes Rudberg, Ingmar                                                               Fröjd, Göran Rydén och Erik Boström.

Gruppledare Kultur:           Göran Nilsson

Folkmusiken:                      Lillemor Lindgren

Kulturmiljö:                         Gert-Ove Hallberg

Smedsbostaden:                Gertrud Andersson

Skyttverkstaden:                 Leif Krohn

Arkivet:                               Lars-Gösta Hellberg

Redaktionen:                      Ingemar Nilsson

 

Ombud vid möten i            Lars-Olof Krohn, Kerstin Gåvermark, Lili-Ann Klavne,

regionalt förbund:              och  Ann-Kristine Svärd.


 

Styrelsen avger härmed följande berättelse för verksamhetsåret 2021:

Föreningens medlemsantal uppgick till 253 personer.

En planeringsdag ställdes in p.g.a. pandemin covid-19.

Årsmöte hölls söndagen den 12 september 2021 i gamla skolan då årsmöte ej kunde hållas under mars månad p.g.a. pandemin covid-19.

Bygderådet har haft fem protokollförda styrelsemöten. Mötena har tidvis hållits utomhus och med avstånd mellan deltagarna p.g.a. pandemin covid-19

Bygderådet har deltagit i aktörsmöten i bruket under året.

Ett nummer av tidskriften Lövstabygden har givits ut.

 

Ekonomi

Året 2021 slutade med ett överskott på 13 900 kronor.

 

Bygderådets intäkter under året uppgick till 854 300 kr. Av dessa intäkter utgjorde bidrag till kartprojekt och kulturstigsprojekt 209 200 kr. (användandet av dessa bidrag redovisas även som en kostnadspost). Dessutom erhöll Bygderådet extraordinära bidrag i form av Covid-19 bidrag,

87 400 kr, från Kulturrådet och Riksantikvarieämbetetsamt samt bidrag för arbetsinsats i kartprojekt, 90 800 kr.

 

Trots vikande antal medlemmar, 249 mot 298 föregående år, ökade medlemsavgifterna med 20 000 kr  då medlemsavgiten för 2021 höjdes från 100 till 200 kr/år. Mycket gädjande är också att föreningens upprop  om bidrag/gåvor i det senaste numret av Lövstabygden genererade gåvor från medlemmarna på 15 300 kr  i samband med betalning av medlemsavgifter

 

Bortser man från de extraordinära intäkterna från projekt- och covid-19-bidrag under 2021 blir den ”normala” intäkten för året 466 900 kr vilket då är lägre än de förväntade intäkterma och huvudsakligen en konsekvens av covid-19-pandemin

 

Bygderådets totala kostnader uppgick till 840 400  kr. Efter justering av kostnader för kartprojekt och kulturstigsprojekt på 209 200 kr hamnar verksamhetskostnaderna för året på 631 200 kr. Verksamhetsresultatet exklusive projekt- och extraordinära kostnader resulterar då i ett underskott på minus 164 300 kr.

 

Underskottet är främst en konsekvens av att bygderådet från januari 2021  blev tvunget att betala för arkivets elförbrukning och VA, vilket uppgick till 98 300 kr för året. Lönebidrag  och handledarersättning som Bygderådet erhåller från Arbetsförmedlingen för de två halvtidstjänsterna på arkivet utgör knappt 80% av den verkliga personalkostnaden, innebärande att bygderådets del av personalkostnaderna uppgick till 61 300 kr.

 

Bygderådet hade vid årets slut en fortsatt god kassalikviditet (2,84) där föreningens tillgångar överstiger skulderna med 371 600 kr.

 

Utsikterna för kommande år ser dock allt annat än ljusa ut då det ser svårt ut att få intäkter och kostnader i balans från 2022 och framåt. Bygderådets styrelse söker därför nya vägar att öka intäkterna, framförallt genom att se över prissättningen av arkivtjänster, arrangemang av föredrag samt söka nya bidragskällor från t.ex.fonder och institutioner.

 

Smedsbostaden

Pandemin har påverkat verksamheten. Kvinnfolket träffades varannan vecka från slutet av april.

Under påskhelgen var smedsbostaden öppen för allmänheten under två dagar.

Under sommaren var stugan öppen för allmänheten två ibland tre eftermiddagar i veckan.

Tillsammans med Stiftelsen hade smedsbostaden visningen Två kök vid tre tillfällen under juli och augusti.

Under september månad tog Gertrud emot Kulturarvstrappan.

Andra advent var det julmarknad med kaffeservering och det kom ca 100 besökare under två dagar.

Totalt hade smedsbostaden 560 enskilda besökare under 2021. Visningen två kök hade 25 deltagare. Kulturarvstrappan 172 elever och 18 lärare.

 

Arkivet

Arkivgruppen hade 6 möten under året.

 

Helena har deltagit i flera webbinarier via Arbetsam under året. Materialet från dem finns samlat i pärm på arkivet så att andra kan ta del av det. Det rör t.ex. ekonomi, marknadsföring, värdskap och pedagogik, Industrisamhället som attraktivt besöksmål etc.

 

Kartprojektet avslutades med att ca 250 kartor kördes till Uppsala universitetsbibliotek för scanning i början av februari och återkom till arkivet några veckor senare. Dessa kartor ligger nu ute på internet under Alvin, en plattform för digitala samlingar och digitaliserat kulturarv.

 

Enstaka forskare och besökare har tagits emot under året efter det att de förbokat besök. De har fått sitta i eget rum och vi har varit noga med avstånd, handsprit etc. Mailförfrågningar har inkommit under hela året. Stor grupp (indelad i mindre grupper) från specialavdelningen från Uppsala universitetsbibliotek kom på studiebesök under hösten.

 

Arkivet hade öppet för förbokade besök under sommaren när personal var på plats och skylt stod på Västra gatan. Arkivet hade även öppet under 4 timmar/dag under julmarknaden under andra advent.

 

Arkivet har valt att ändra öppet-tiderna för besök och forskare. Det är nu möjligt att boka tid mån-tors 9-14 och att vi stannar till 15 vid behov. Det gör att arkivet inte behöver få besök av flera personer under onsdagen som tidigare, utan att besöken sprids ut över tid och att personalen hinner plocka fram material i förväg och att trängsel kan undvikas.

 

Ny hemsida har ordnats av Lars-Olof Krohn, leufstaarkivet.se. Prisuppgifter på arkivets tjänster finns med. Viss handledning vid ett tillfälle har ägt rum av Lasse.

 

Kort informationsinhämtning med Gabor ang stora affischskrivaren med Inger, Helena och Kikki.

 

Vallonveckan ställdes in liksom Kulturarvstrappan.

Några böcker har köpts in under året: Gimo brukshandel från Gimo hembygdsförening och Järnbruk i Uppland från föreningen för smedsläktforskning.

 

Förrådet har städats och röjts ut rejält för att få plats med nya affischskrivaren med tillbehör. Den gamla fotokopieringsutrustningen har flyttat in i föreningsarkivet.

 

Kopiatorn fick sig en service under hösten eftersom serviceavtalet gick ut vid årsskiftet 21/22.

 

Kassetter med intervjuer med gamla människor i bygden har återbördats till arkivet av Tommy Edlund som lånat dem under en längre tid.  Han har digitaliserat dem och arkivet har dem nu på ett usb. Andra gåvor har tagits emot under året, bl.a. böcker från Tobo bruk, vykort och gamla tidningsartiklar.

 

Gamla skolböcker från gamla skolan i Lövstabruk har rensats ut. En del har ställts i föreningsarkivet, en mängd trasiga har körts till återvinningen liksom gammal teknik.

 

Arkivboxar i föreningsarkivet har måst sorterats om då metall i form av gem och klamrar lämnats kvar vid äldre arkivering. LCV:s dokument har sorterats om då lösa osorterade dokument låg kvar sedan tidigare och arkiveringen var slarvigt gjord för många år sedan. Andra brister vad gäller arkivering har har också upptäckts av Inger och Helena, t.ex.  brister i bildarkivet och att det saknas alltför många placeringshänvisningar i föreningsarkivet vilket gör att det är svårt att hitta det man söker.

 

Dokumenten efter Vallonbruk i Uppland har arkiverats och alla dokument efter MaryAnn Olarsbo började sorteras. Mängder av tidningsurklipp som hon sparat har sorterats in bland bygderådets tidningsklipp.

 

 Helena har samarbetat med Stiftelsen kring ett Leaderprojekt om Konsten i Lövstabruk. Info om konstverken i brukets utomhusmiljö har digitaliserats så att man kan få info i sin telefon.

 

Ingers förordnande om lönebidrag har förlängts ett år, från 1/1-22 till 31/12-22. Hon har transkriberat mängder av dokument under året.

 

Arkivet har under året sålt, paketerat och skickat några få böcker för Leufsta- och Cahmanorgelns vänner samt ur eget bokförråd.

 

Arkivet har under året haft 264 besökare under året varav 27 forskare. Antalet besökare har rapporterats in till Upplandsmuseet. Antalet mailförfrågningar har uppgått till 28 st. 

 

Skyttverkstaden

Skyttverkstaden hade öppet på söndagar under juli och augusti. Lena och Nils Patrik har guidat liksom Leif och Kerstin. Lars Nyström har varit behjälplig då och då.

Antalet besökare mellan 4 juli och 5 december var 326 st varav 141 st under julmarknadsdagarna 4-5 december.

 

Kulturmiljö

I februari 2020 sökte Bygderådet bidrag till projektet Lövstabruks kulturstigar – renovering
och uppdatering från Riksantikvarieämbetet. Syftet med projektet är att göra information om
kulturlandskapets och industrins historia i Lövstabruk lätt tillgänglig för besökare genom att
renovera och uppdatera de existerade kulturstigarna. Bygderådet erhöll ett 2-årigt bidrag
på 195 000 kr. Under 2021 undvek arbetsgruppen för Kulturstigarna att träffas under våren
eftersom de flesta av medlemmarna tillhör riskgruppen äldre personer. Många gjorde dock
värdefulla insatser med att färdigställa och placera ut de renoverade skyltarna på
Industristigen. Under hösten 2021 hade gruppen 4 möten. På grund av de förseningar som
pandemin orsakat ansökte Bygderådet hos RAÄ om en förlängning av projektet. Slutdatum
är nu 31 maj 2022 med slutdatum för rapportering 2 månader senare.

En hel del resultat har uppnåtts under 2021, trots de begränsade möjligheterna att arbeta
tillsammans. Det mest synliga resultatet är den nya gångbron över Risforsån nedströms Barnens
bruk. Länsstyrelsens beslut om godkännande av de föreslagna ritningarna fördröjdes i ett par månader pga byte av handläggare. Därefter upphandlades firman Brygg och Bygg i Lövstabruk för att bygga bron och den var på plats i god tid före besökssäsongen. Bygderådet har etablerat ett bra samarbete med Fastighetsverket (SFV) som bl.a. bistått med att anlägga en rejäl gångstig ner till bron på den östra sidan. Den nya bron har fått namnet ”Olarsbron” efter Mary Ann Olarsbo Bygderådets tidigare ordförande var ju den som tog det första initiativet till att bygga en ny bro för att ersätta den gångbro som rasat. Bygderådets styrelse kommer att sätta upp en plakett på ”Olarsbron” som bron döpts till.

Nästan alla nya skyltar längs Industristigen är på plats och har tilldragit sig allmänhetens intresse
under sommaren. Den stora upprustningen av kolmilan har ännu inte kommit i gång, men skjulet, där olika redskap som är relevanta för kolningen inkl. en kolryss, har rustats upp.

Arbetet med att rusta upp Naturstigen tog fart under hösten 2021. En arbetsgrupp har röjt och spridit ut flis längs hela stigen. Markägaren Billerud Korsnäs har beviljat medel för att bygga spänger över
några extra våta områden som uppstått efter avverkningen. Bolaget har dessutom designat en ny
skylt om modernt skogsbruk som skall sättas upp vid kalhygget. I slutet av året gav Länsstyrelsen
tillstånd till en starttavla för Naturstigen som skall sättas upp mellan magasinen i närheten av
Turistinformationen. Där blir den mer synlig än bakom Stora magasinet. Vidare har Bygderådet fått
tillstånd av Länsstyrelsen, markägaren och grannarna att anlägga en grusbelagd gångstig upp till
skolgrunden så att rullstolar och barnvagnar kan ta sig fram dit.

 

Folkmusik

Spelmännen har under hösten träffats sju tisdagar för att spela. De har i genomsnitt varit åtta personer närvarande. Som avslutning på terminen spelade de på Bygderådets julmiddag den 14 december.

 

Kulturgruppen

Inga aktiviteter

 

Lövstabygden

Lövstabygden har under året utkommit med ett nr.

 

Aktiviteter och arrangemang

Planeringsdag skulle ha ägt rum i januari, men fick avbokas p.g.a. pandemiläget.

 

Få arrangemang har kunnat äga rum under året. Smedsbostaden har tillsammans med Stiftelsen Leufsta arrangerat Två kök tre gånger under juli och augusti. Både smedsbostaden och arkivet hade öppet under julmarknadshelgen 4-5 december.

 

Kartprojektet på arkivet avslutades under året. Kartorna scannades in på Carolina rediviva i februari månad och återkom till arkivet. Projektet rapporterades till media och både Uppsala Nya Tidning och Arbetarbladet skrev artiklar om det. Under sommaren kunde arkivet skicka in projektrapporten till Brandförsäkringsverkets stiftelse för byggnadshistorisk forskning och kvittera ut 150 000 kr.

 

Bron över Risforsån, bakom Barnens bruk, kom på plats i projektet med kulturstigarna.

 

Jultallrik serverades till aktiva medlemmar i skolan den 14 december. Folkmusiken stod för underhållningen.

 

Årsmötet 12 september 2021 (framflyttat p.g.a. pandemin covid-19)

Mötet beslutade att:

  • I enlighet med revisorernas förslag ge styrelsen full ansvarsfrihet för år 2019
  • Att välja Ingemar Nilsson till ordförande det kommande verksamhetsåret
  • Att årsavgiften 200 kr skall bestå
  • Att någon form av aktivitet för volontärer skulle ordnas 

 

Övrigt

Bygderådet har under året:

Via ideellt arbetande medlemmar och anställda tagit hand om och väglett en del besökare trots pandemin covid-19.

 

Haft ett gott samarbete med Statens Fastighetsverk, Stiftelsen Leufsta och brukets övriga aktörer.

 

Varit medlem i Sveriges Hembygdsförbund, Upplands fornminnesförening  och hembygdsförbund, Länsforskningsrådet i Uppsala län, Föreningen Bergslagsarkiv, Lövsta Bygdegårdsförening, Föreningen Leufsta- och Cahmanorgelns vänner och Sällskapet Vallonättlingar.

 

Representerats av Lars-Gösta Hellberg som ledamot i Styrelsen för Föreningen Leufsta- och Cahmanorgelns vänner.

 

Inger Ekbergh-Ljung och Helena Ericson-Wik har varit anställda med lönebidrag av Bygderådet på 50% vardera.

 

Styrelsen vill härmed framföra ett stort och varmt tack till alla som engagerat sig och deltagit i föreningsarbetet, arbetat med smedsbostaden, bruksarkivet, snickarverkstaden och kulturstigarna. Ett stort tack även till alla som skänkt penninggåvor, föremål, bilder, skrifter m.m. till bygderådet.

 

 

 

 

 

Ingemar Nilsson                                                                Lars-Olof Krohn

 

 

 

 

Claes Rudberg                                                                  Lars-Gösta Hellberg

 

 

 

 

Kikki Nordin                                                                      Ann-Sofie Lindberg

 

 

 

 

Lillemor Lindgren