Verksamhetsberättelse 2022

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2022 

Styrelsen har under 2022 bestått av:

Ordförande:                              vakant

 

Vice ordförande:                       vakant

 

Sekreterare:                              vakant

 

Kassör:                                     Claes Rudberg

 

Ledamöter:                               Lars-Olof Krohn                                                  

                                                 Göran Nilsson
                                                 Kikki Nordin
                                                 Ann-Sofie Lindberg
                                                 Ingemar Nilsson
                                                 Vakant


Suppleanter:                            Gertrud Andersson
                                                 Lars- Gösta Hellberg               

                                                 Elisabeth Mårtensson
                                                 Agneta Pettersson

                                                 Ann-Kristine Svärd

                                                 Inga-Lill Sundström


Adjungerade ledamöter:           Anna Maria Andersson

                                                 Leif Krohn

Övriga funktionärer:

Revisorer ordinarie:                 Ulf Lindberg
                                                 Anders Mårtensson

Revisorssuppleanter:               Björn Skeppström

                                                 Lars Nyström

Valberedning:                           Gert-Ove Hallberg

                                                 Björn Olsson

                                                 Lars Nyström

Gruppledare

Arkivet:                                     Lars-Gösta Hellberg 

Folkmusik:                                Lillemor Lindgren 

Kultur:                                      Göran Nilsson 

Kulturmiljö:                               Gert-Ove Hallberg   

Redaktionen:                            Ingemar Nilsson 

Skyttverkstaden:                       Leif Krohn 

Smedsbostaden:                      Gertrud Andersson

 

Ombud vid möten i regionalt förbund:                                          ,

Lars-Olof Krohn

Kerstin Gåvemark 

Lili-Ann Klavne

Ann-Kristine Svärd 

 

Styrelsen avger härmed följande berättelse för verksamhetsåret 2022:

Föreningens medlemsantal uppgick till 258 personer.

Årsmöte hölls söndagen den 20 mars i Gamla skolan, 21 personer närvarade.

I enlighet med revisorernas förslag beslöt årsmötet att ge styrelsen full ansvarsfrihet för år 2022 och att årsavgiften 200 kr skall bestå.

Bygderådet har haft åtta protokollförda styrelsemöten under året.

22 februari höll styrelsen ett planeringsmöte inför det kommande året.

25 augusti gjordes en ”morotsresa” till Gysinge och Wij trädgårdar för styrelseledamöter och volontärer.

Ett nummer av tidskriften Lövstabygden har givits ut.

 

Ekonomi

Bygderådets intäkter under året uppgick till 575 200 kr. Av dessa intäkter utgjorde bidrag från Region Uppsala 50 000 kr samt till kulturstigsprojekt 21 400 kr. Medlemsavgifter inbringade 51 600 kr. Försäljning och gåvor under året uppgick till 67 200 kr vilket är en ökning jämfört med 2021 på 16 400 kr.

Under året erhöll Bygderådet dessutom ett bidrag, vilket bör betraktas som extraordinärt, i form av Covid-19 bidrag på totalt 84 400 kr.

Bygderådets totala kostnader uppgick till 640 100 kr. och verksamhetsåret slutade därmed med ett underskott på 64 900 kronor.

Bortser man dock från det extraordinära stödbidraget från Kulturrådet för att kompensera för Covid-19 hamnar årsresultatet i ett underskott på 149 300 kr.

Underskottet är främst en konsekvens av kostnaden för att bedriva arkivverksamhet med hög elförbrukning och höga elpriser, 101 700 kr för året, samt ökad skillnad mellan verkliga personalkostnader och de AMF lönebidrag som Bygderådet erhåller vilket inneburit att Bygderådets del av personalkostnaderna uppgick till 82 400 kr.

Bygderådets kassalikviditet har kraftigt försämrats i jämförelse med 2021 och föreningens tillgångar vid årsslutet minskade med 64 600 kr till 307 000 kr.

Smedsbostaden

Kvinnfolket träffades varannan vecka under året. Berättar/Musikkafé arrangerades vid 5 tillfällen, med totalt 78 besökare. Under påskhelgen var Smedsbostaden öppen för allmänheten två dagar.

Fr o m 26/6 t o m 21/8 var Smedsbostaden öppen för allmänheten två ibland tre dagar i veckan, under Vallonveckan, 8/8–14/8, var Smedsbostaden öppen alla dagar. Totalt 758 besökare under den perioden. Under Vallonveckan höll också Jan Olsson från Sällskapet Vallonättlingar ett föredrag, 8 deltagare. Endast en Kaffegrupp under året, 21 deltagare. Tillsammans med Stiftelsen hade Smedsbostaden visningen Två Kök vid ett tillfälle, 2 deltagare. Under Kulturarvstrappan besökte 220 elever från årskurs 7 och 15 lärare Smedsbostaden. Andra advent var det Julmarknad under två dagar med totalt 155 besökare.

Arkivet

Arkivet har under större delen av året varit öppet mån–tor kl. 9.00-14.00. Under året har arkivet haft 540 besökare varav 51 besök har varit forskare. Arkivet har varit bemannat med 2 halvtidstjänster och 4 arkivmöten har ägt rum under året.

Under året har arkivering av gammalt material som blivit liggande i åratal gjorts samt även transkriberingar av bl.a. Grills brev och en gammal dagbok från 1700-talet.

Sommarens utställning handlade om hantverkarna i bruket med beskrivningar av olika yrken genom århundradena, verktyg och information om några specifika hantverkare som arbetat på bruket under olika århundraden.

Brandförsäkringverkets stiftelse var på besök och Mats Höglund från Uppsala universitetsbibliotek som var behjälplig under kartprojektet höll ett mycket uppskattat föredrag och i juni kom representanter från Riksarkivet på besök för att diskutera arkivets svåra ekonomiska situation.

Arkivet höll öppet under Lövstadagarna 9–10 juli, men tyvärr hittade inga besökare hit och under vallonveckan i augusti kom tyvärr bara 2 besökare. Kulturarvstrappan ägde rum i september och ca 200 elever besökte arkivet. I oktober höll professor Göran Rydén föredrag inför ca 50 lärare i historia på arkivet och det var mycket uppskattat.

Lövsta Bygderåd tog vid ett extra styrelsemöte den 30 oktober 2022 ett definitivt beslut om att avveckla Leufsta Bruksarkiv då Bygderådet inte längre har ekonomiska resurser att klara de höga driftskostnaderna för lokalerna, framför allt de höga elkostnaderna för uppvärmning, och verksamheten stängdes därför ned den 22 december 2022.

Huvuddelen av det arkivmaterial som idag ägs av Bygderådet kommer under första kvartalet 2023 att överlämnas som en gåva till Riks/Landsarkivet i Uppsala där det redan idag förvaltas en stor mängd material från många av de gamla norduppländska järnbruken. En mindre del av arkivet, framför allt arkiv rörande föreningar med mera, kommer att överlämnas till Folkrörelsearkivet.

Efter att Bruksarkivets material, c: a 400 hyllmeter, överlämnats kommer det sammanlagda

beståndet av norduppländskt arkivmaterial hos Riksarkivet i Uppsala att uppgå till över 875 hyllmeter och Riksarkivet kommer härigenom kunna erbjuda utomordentligt goda förutsättningar för forskning i dessa arkiv.

Skyttverkstaden

Skyttverkstaden hade öppet på söndagar under juli och augusti, samt under påskhelgen och julmarknaden. Guider: Kerstin och Leif Krohn, Lena och Nils Patrik Larshamre, Lasse Nyström
och Björn Skeppström. Antalet besökare under året var totalt 582.

Kulturmiljö

Under 2022 har Kulturmiljögruppen jobbat med 2 ansvarsområden: allmänt underhåll av miljön runt kulturstigarna samt genomförande av projektet ”Lövstabruks kulturstigar”.

Allmänt underhåll: Under 2022 har gruppen som vanligt röjt och trimmat runt stigarna och Skolgrunden för att göra dem åtkomliga för allmänheten. Dessutom har flisningen av Naturstigen fortsatt. Material till spångarna vid ett par blöta områden vid Naturstigen har beräknats. Arbetet kommer att slutföras under våren 2023. En mindre bro över Risforsån, vid den s k Kärleksstigen, har reparerats.

Projektet Lövstabruks kulturstigar: Bygderådet har fått bidrag till projektet ”Lövstabruks kulturstigar – renovering och uppdatering” från Riksantikvarieämbetet. Projektet har försenats, mest p g a pandemin och är nu förlängt till sista april 2023.

Olarsbron, det mest synliga bygget inom ramen för projektet, invigdes den 17 juni tillsammans med SFV:s stora entreprenad för att säkra vattenföringen genom bruket. Landshövding Göran Enander
höll ett inspirerande invigningstal. Därefter följde en promenad genom bruket där anläggningarna presenterades. Bygderådets spelmän underhöll och landshövdingen klippte bandet över bron. Efter promenaden bjöds alla närvarande på eftermiddagsfika i Värdshuset. Uppsala Nya Tidning och Arbetarbladet skrev om evenemanget.

Under 2022 upptäckte vi att texterna på de nya skyltarna blektes av solen. Några skyltar har ersatts med nya texter, medan vi testat olika sätt att skydda andra. Vi har haft kontakt med flera olika organisationer och företag som också satt ut ”året-runt-skyltar”. Problemet är att kostnaden per skylt kan bli upp till 2000 kr/skylt vilket är långt över vår budget. Vi testar nu en spray-lack som används för att skydda ljuskänsliga konstverk. Skyltarna längs Naturstigen sattes inte upp under hösten för att undvika blekning innan vi funnit någon lösning på problemet. 

Vildsvin har blivit ett stort problem i Lövstabruk. Den nya grusade stigen från magasinen till

Skolgrunden, som Lasse Nyström jobbat hårt med, bökades upp en natt under hösten. Det är klart att stigen, som skall göra det möjligt för rullstolar och barnvagnar att ta sig fram, behöver anläggas med hjälp av maskiner.

Miljön runt milan har förberetts för arbetet med att resa demonstrationsmilan. Tyvärr har resningen av milan försenats p g a sjukdom och planeras nu till april/maj 2023. Kolarkojan har reparerats och städats. Material till reparationen av kolryssen har införskaffats. En ny sittbänk för besökarna har byggts.

Folkmusik

Lövstabygdens Spelmän har träffats varannan tisdag i Smedsbostaden. Vi har varit 8 till 10 personer varje gång vid 14 tillfällen. Vi har spelat på musikcafé i Smedsbostaden den 2 oktober, den 23 november i Hållnäs församlingshem. Några av oss spelade vid invigningen av Olarsbron den 17 juni.

Kulturgruppen

Inga aktiviteter.

Lövstabygden

Lövstabygden har under året utkommit med ett nr.

Övrigt

Bygderådet har under året:

Haft ett gott samarbete med Statens Fastighetsverk, Stiftelsen Leufsta och brukets övriga aktörer.

Varit medlem i Sveriges Hembygdsförbund, Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund, Länsforskningsrådet i Uppsala län, Föreningen Bergslagsarkiv, Lövsta Bygdegårdsförening, Föreningen Leufsta- och Cahmanorgelns vänner och Sällskapet Vallonättlingar.

Deltagit i 4 aktörsmöten i bruket.

Representerats av Lars-Gösta Hellberg som ledamot i styrelsen för Föreningen Leufsta- och Cahmanorgelns vänner.

Representerats av Ingemar Nilsson i Lövstabruks utvecklingsgrupp.

Styrelsen vill härmed framföra ett stort och varmt tack till alla som engagerat sig och deltagit i föreningsarbetet, arbetat med smedsbostaden, bruksarkivet, snickarverkstaden och kulturstigarna.
Ett stort tack även till alla som skänkt penninggåvor, föremål, bilder, skrifter med mera till Bygderådet.

 

Lövstabruk den 19 mars 

 

Lars-Olof Krohn                                                  Ann-Sofie Lindberg 

 

Göran Nilsson                                                    Ingemar Nilsson 

 

Kikki Nordin                                                       Claes Rudberg