Verksamhetsberättelse 2023

                                           LÖVSTABRUKS HEMBYGDSFÖRENING

                                           Org. Nr 802430-0710

                                           VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2023

 

Vid BGF Skolgårdens årsstämma 4 mars 2023 (20 medlemmar närvarade) samt extrastämma den 13 maj 2023 (16 medlemmar närvarade) togs enhälliga  beslut att sammanslå föreningen med Lövsta Bygderåd den 1 juli 2023 samt ändra föreningsnamnet till Lövstabruks Hembygdsförening. Bildandet av Lövstabruks Hembygdsförening skedde på föreningsstämma den 6 juni 2023 (totalt 25 medlemmar från båda föreningarna närvarade). Den nya föreningen har behållit BGF Skolgårdens organisationsnummer 802430-0710. Lövsta Bygderåd avregistrerades den 1 juli 2023 hos Skatteverket och Bygderådets balansposter överfördes till den nya föreningen, vilket innebar ett likviditetstillskott på drygt 400 000 kr.  

 

På BGF Skolgårdens årsmöte den 4 mars 2023 valdes följande styrelse:

 

Ordförande: Birgitta Östlund Weissglas

Kassör: Claes Rudberg

Ordinarie ledamöter: Gunilla Lager, Ingegerd Löfström, Lars-Erik Löfström, Ingemar Nilsson

Suppleant: Cecilia Wärdig

Adjungerad ledamot: Lill Lundgren

 

Övriga funktionärer:

 

Revisorer ordinarie: Björn Skeppström, Kjell Sternrud

Revisorssuppleant: Lill Lundgren

Valberedning: Agneta Pettersson, Gertrud Andersson

 

På föreningsst för  Lövstabruks Hembygdsförening den 6 juni 2023 valdes följande styrelse:

 

Ordförande 1 år: Ingemar Nilsson

Ordinarie ledamöter 2 år: Ann-Sofie Lindberg (vice ordförande), Claes Rudberg (kassör)

Ordinarie ledamöter 1 år: Elisabeth Mårtensson (sekreterare), Gunilla Lager

Suppleant 2 år: Kikki Nordin

Suppleant 1 år: Lars-Erik Löfström

 

De styrelseledamöter som valdes vid årsstämmorna 2023 för Lövsta Bygderåd respektive BGF Skolgården och som inte valdes till styrelsen för Lövstabruks Hembygdsförening adjungerades till styrelsen under det resterande verksamhetsåret fr o m 1 juli. Detsamma gällde de gruppledare som inte ingår i den ordinarie styrelsen samt tidigare adjungerade.

 

Adjungerade: Lillemor Lindgren, Gert-Ove Hallberg, Gertrud Andersson, Leif Krohn, Ingegerd Löfström, Anna Maria Andersson, Göran Nilsson, Agneta Pettersson, Lars-Gösta Hellberg, Lars-Olov Krohn, Ingalill Sundström, Lill Lundgren, Birgitta Östlund, Cecilia Wärdig.

 

Till gruppledare i Lövstabruks Hembygdsförening valdes:

 

Skolgården: Gunilla Lager

Folkmusiken: Lillemor Lindgren

Kulturstigarna: Gert-Ove Hallberg

Smedsbostaden: Gertrud Andersson

Skyttverkstaden: Leif Krohn

Hembygdsföreningens lokal, Småskolan: Hänsköts till styrelsen

Badplatsen: Ingegerd Löfström

Redaktionskommitté för LövstaBygden: Ingemar Nilsson

Hembygdsföreningens hemsida: Anna Maria Andersson

Kultur: Göran Nilsson

 

Övriga funktionärer:

 

De revisorer som valdes vid Bygdegårdens årsmöte, Björn Skeppström och Kjell Sternrud samt suppleant Lill Lundgren, kvarstår som föreningens revisorer för 2023.

Valberedning: Gert-Ove Hallberg, Lars Nyström, Agneta Pettersson, Gertrud Andersson.

 

Föreningens medlemsantal uppgick till 184 personer.

 

BGF Skolgården höll två protokollförda styrelsemöten under våren 2023. Den 11 april 2023 hölls ett gemensamt möte mellan styrelserna i BGF Skolgården och Lövsta Bygderåd för förberedande av sammanslagning av de båda föreningarna.

 

Lövstabruks Hembygdsförening har hållit tre protokollförda styrelsemöten under 2024.

 

Den 1–2 juli ordnades ett loppis, med utförsäljning av inventarier – bord, stolar, tavlor, böcker och mycket annat – från det gamla Bruksarkivet. Loppiset inbringade drygt 5.000 kr till föreningskassan.

 

Den 6 december ordnades en julmiddag i Skolan för styrelseledamöter, adjungerade och volontärer. 37 personer närvarade. 

 

Ekonomi

 

Vid BGF Skolgårdens årsstämma samt extrastämma togs ett enhälligt beslut att sammanslå föreningen med Lövsta Bygderåd den 1 juli 2023 samt ändra föreningsnamnet till Lövstabruks Hembygdsförening. I praktiken innebar detta:

− den nya föreningen behöll BGF Skolgårdens organisationsnummer

− Lövsta Bygderåd avregistrerades den 1 juli 2023 hos Skatteverket

− Lövsta Bygderåds balansposter överfördes till den nya föreningen vilket innebar ett likviditetstillskott på drygt 400 000 kr

 

Under BGF Skolgårdens första 6 månader uppgick intäkterna till 61 400 kr. Av dessa intäkter utgjordes 15 000 kr av en inkomstjustering gällande en skuld till Kulturföreningen vilken hade reglerats och borde bokförts under 2022.

 

BGF Skolgårdens totala kostnader för det första halvåret uppgick till 50 700 kr. innebärande ett överskott på 10 700 kronor.

 

Helåret 2023 för den nya föreningen resulterade i ett underskott på 39 800 kr. Detta beror till stor del på att stora delar av Lövsta Bygderåds inkomster, bidrag och medlemsavgifter, erhölls under första halvåret och därmed ingick i Lövsta Bygderåds bokslut den 30 juni 2023 då föreningen upphörde som egen förening. Lövsta Bygderåds resultat per den 30 juni var ett överskott på 109 100 kr. 

 

Sammanfattningsvis blev det gemensamma resultatet för de två föreningarna 2023 positivt med ett sammanslaget resultat på 69 300 kr.

 

Under hösten har stora salen renoverats av ideella krafter (Ingegerd och Lars-Erik Löfström, Gunilla Lager och Kjell Bodin) och kostnaderna stannade därmed vid endast c:a 35 000 kr för material och inhyrd elektriker. Renovering av skolans fönster påbörjades under hösten och kommer att avslutas under våren 2024. För detta projekt har föreningen sökt och beviljats ett investerings/underhålls-bidrag av Tierps kommun på 90 000 kr vilka utbetalas under 2024. Bidraget beräknas täcka c:a 80% av kostnaderna och för återstående belopp har bidrag sökts hos Jordbruksverket. 

 

Som framgår i årsredovisningen är helårskostnaderna för 2023 jämfört med 2022 avsevärt högre vilket till största delen beror av att driftskostnader (el och hyra) för Smedsbostaden nu tillkommit samt även kostnader för IT, modem samt produktion och distribution av medlemstidningen Lövstabygdens höstnummer.

 

 

Skolan

 

Har använts för diverse sammankomster: födelsedagsfester, begravningskaffe, föreningsmöten.

I oktober sattes ny panel upp och målningsarbeten genomfördes i stora salen i Skolan. Fönsterrenovering har påbörjats. Julmarknad hölls i Skolan 9–10 december: fika, varmkorv och lotter, tre utställare.

 

 

Småskolan

 

Under sommar och höst har en grupp bestående av Anna Maria Andersson, Ann-Sofie Lindberg och Kikki Nordin iordningställt Hembygdsföreningens nya lokal i Småskolan. I lokalen förvaras nu material från det gamla Bruksarkivet, huvudsakligen av lokal föreningskaraktär, samt fotoarkivet, skrifter och böcker och tidigare utställningsmaterial.

 

 

Smedsbostaden

 

Kvinnfolket träffades en gång i månaden under hösten.

 

Berättar/Musikkafé arrangerades  vid två tillfällen under hösten med 26 besökare.

 

Fr o m 25/6 t o m 20/8 var Smedsbostaden öppen för allmänheten två  ibland tre dagar i veckan. Totalt  511 besökare under de dagarna.

 

Under Kulturarvstrappan 11/9 -14/9 besökte 241 elever med ca 25 lärare Smedsbostaden.

 

Andra advent var det Julmarknad med ca 100 besökare.

 

Skyttverkstan

 

Hade öppet söndagar under perioden 2 juli – 13 augusti samt två dagar under Julmarknaden. Totala antalet besökare under året var 776 personer.

 

Kulturmiljögruppen

 

Underhåll av stigarna har fortsatt som vanligt.  Den snörika vintern 2023-24 har lett till att snövallar plogats upp mot tavlorna. Vissa tavlor kan behöva flyttas innan vintern 2024-25.

 

Badplatsen

 

Tierps kommun äger badplatsen och föreningens hyresavtal för badplatsen är skrivet på tre år. Detta avtal går ut efter år 2024. Vattenprover har tagits under sommaren 2023 och dessa blev godkända. Den nya bryggan kom lagom till sommaren 2023 och den kommer att ligga kvar i vattnet vintertid. Under nästa sommar kommer badet att få ny toalett, inget nytt vanligt utedass. Badhytten kommer att tas bort om ingen målar den. GymMjx och andra invånare i bruket har anmält sig att frivilligt måla om byggnaden. Ett flertal personer har hjälpt till med gräsklippningen i sommar, drivmedel har till stor del sponsrats av privatpersoner. Gräsklippning har skett på större yta än vad kommunen ger bidrag till.

 

Folkmusiken

 

Lövstabruks Spelmän har träffats varannan tisdagskväll i Smedsbostaden vid 14 tillfällen under året, med ca 10 spelmän varje gång. Spelning den 10 september i Smedsbostaden, då det även var berättarkafé med Göran Nilsson. Spelmanslaget har också haft en konsert på Sahlströmsinstitutet den 16 november.

 

LövstaBygden och hemsidan

 

Ett nummer av tidskriften LövstaBygden gavs ut i november. Hemsidan har fortlöpande uppdaterats med information om aktuella evenemang osv.

 

 

Övrigt

 

Hembygdsföreningen har:

 

Haft ett gott samarbete med Statens Fastighetsverk, Stiftelsen Leufsta, Lövstabruks Kulturförening och brukets övriga aktörer.

 

Deltagit i 4 aktörsmöten i bruket.

 

Varit medlem i Sveriges Hembygdsförbund, Upplands Fornminnesförening och hembygdsförbund, Länsforskningsrådet i Uppsala län, Föreningen Bergslagsarkiv, Föreningen Leufsta- och Cahmanorgelns vänner, Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd och Sällskapet Vallonättlingar.

 

Representerats av Ingemar Nilsson i Lövstabruks utvecklingsgrupp.

 

Styrelsen vill härmed framföra ett stort och varmt tack till alla som engagerat sig och deltagit i föreningsarbetet, arbetat med smedsbostaden, snickarverkstaden, badplatsen, kulturstigarna och lokalerna i bygdegården. Ett stort tack även till alla som skänkt penninggåvor, föremål, bilder, skrifter med mera till Hembygdsföreningen.

 

 

Lövstabruk den 24 mars 2024

  

Ingemar E Nilsson                                                                        Ann-Sofie Lindberg

  

Elisabeth Mårtensson                                                                 Claes Rudberg

  

Gunilla Lager